Yan Jiao
Yan Jiao的头像

Yan Jiao

霸菱亚洲投资有限公司董事总经理
注:以上所有数据均来自清科私募通

Yan Jiao女士现任霸菱亚洲投资有限公司董事总经理。

Yan Jiao职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创