Kinji Adachi
投资界 数据 人物 Kinji Adachi
Kinji Adachi的头像

Kinji Adachi

霸菱亚洲投资有限公司负责人
注:以上所有数据均来自清科私募通

Kinji Adachi先生现任霸菱亚洲投资有限公司投资总监。

Kinji Adachi职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创