Shane Yau
Shane Yau的头像

Shane Yau

汇睿资本有限公司(汇丰直接投资(亚洲)有限公司)首席财务官
注:以上所有数据均来自清科私募通

Shane Yau职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创