George Jian Chuang
投资界 数据 人物 George Jian Chuang
George Jian Chuang的头像

George Jian Chuang

淡马锡控股(私人)有限公司董事总经理
注:以上所有数据均来自清科私募通

George Jian Chuang 先生现任淡马锡董事总经理。

George Jian Chuang职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创