Chang Kyu Kim
投资界 数据 人物 Chang Kyu Kim
Chang Kyu Kim的头像

Chang Kyu Kim

KTB Ventures高级董事总经理
注:以上所有数据均来自清科私募通

Chang Kyu Kim先生现任KTB Ventures高级董事总经理。

Chang Kyu Kim职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创