Hang Xu
Hang Xu的头像

Hang Xu

赛富亚洲投资基金管理公司General Partner
注:以上所有数据均来自清科私募通

Hang Xu在2007年5月加入软银赛富作为普通合伙人。

Hang Xu职业经历

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创